WELKOM

OP DE WEBSITE VAN

DE SINT - MICHIELSSCHOOL JETTE

Vakanties en vrije dagen

vakanties

Herfstvakantie van maandag 1 november 2021 t.e.m. zondag 7 november 2021

Wapenstilstand donderdag 11 november 2021

Kerstvakantie van maandag 27 december 2021 t.e.m. maandag 9 januari 2022

Krokusvakantie van maandag 28 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022

Paasvakantie van maandag 4 april 2022 t.e.m. PAASMAANDAG 18 april 2022

Dag v/d Arbeid zaterdag 1 mei 2022 (geen schooldag)

Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren: maandag 6 juni 2022

Zomervakantie: van zaterdag 1 juli 2022 t.e.m. woensdag 31 augustus 2022vrije dagen: er is geen opvang op de school

maandag 4 oktober 2021

woensdag 2 februari 2022

woensdag 25 mei 2022pedagogische studiedagen: er is geen opvang op de school

woensdag 24 november 2021

vrijdag 28 januari 2022

Nieuwe schooluren

De school start om 8.35u.

Einde van de school: 15.10u.

Op woensdag stopt de school om 12.00u.


Opgelet: ook de uren van de VNO wijzigen:

start opvang: 07.20u.

einde: 17.25u.

Op woensdag: 17.15u.

VNO: huishoudelijk reglement

Informatie toestemming voor gebruik van beeldmateriaal

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Informatie vanuit VZW Sint-Goedele:
Foto’s zijn leuk. Dat vinden wij als school ook. Met een foto kan je een herinnering voor eeuwig vastleggen. Wij laten je dan ook graag via foto’s en filmpjes meegenieten van de sfeer op onze school. Zo worden er opnames gemaakt tijdens verschillende activiteiten die op onze school plaatvinden (lessen, sportdag, schooluitstappen, schoolfeest). Ook jouw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in filmpjes) te zien zijn.


Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met die foto’s en filmpjes. Wij gebruiken geen beeldmateriaal waardoor onze leerlingen en/of personeelsleden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en filmpjes ook geen namen van leerlingen/personeel en we gebruiken enkel beeldmateriaal van personen waarvan we expliciete toestemming gekregen hebben om deze foto’s te publiceren. Deze toestemming geldt alleen voor het gerichte beeldmateriaal (foto’s en filmpjes waar mensen heel duidelijk in beeld komen) die door de school, of in onze opdracht worden gemaakt.


Het kan gebeuren dat anderen (leerlingen of (groot)ouders) foto’s of filmpjes maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op. Wel willen we je vragen zelf terughoudend te zijn in het nemen van foto’s of het maken van filmpjes tijdens deze activiteiten. Deel bijvoorbeeld geen foto’s en filmpjes van andere personen op internet of sociale media zonder dat ze toestemming gegeven hebben. Zo blijft het voor iedereen fijn.Met deze brief vragen we om aan te geven waarvoor onze school het gericht beeldmateriaal van jouw zoon/dochter mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kan je zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.
Het toestemmingsformulier krijgt je kind mee op papier!
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagiair op te nemen, zullen we je daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dat op het toestemmingsformulier vermeld staat, nemen we contact met jou op.


Je kan natuurlijk altijd je toestemming intrekken. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen gericht beeldmateriaal van je zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. Wil je je toestemming intrekken of toch nog toestemming geven, dan kan dat door een mailtje te sturen naar secretariaat@sintmichielsschool-jette.be .


Waarom vragen we toestemming?


Iedere verwerking van persoonsgegevens (waaronder ook beeldmateriaal) moet volgens de privacywet rechtmatig gebeuren. Voor het gebruik van gericht beeldmateriaal op bijvoorbeeld de schoolwebsite, in sociale media of in brochures is deze rechtmatigheid ‘toestemming’ van de leerling of zijn ouders.


Deze toestemming moet vrij gegeven kunnen worden, vandaar dat we geen toestemming kunnen vragen via het schoolreglement omdat de toestemming voor het gebruik van foto’s onlosmakelijk verbonden zou zijn met het ondertekenen van het schoolreglement. Daarnaast moet toestemming ook specifiek zijn. Een algemene toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de school’ vragen kan dus niet. Leerlingen en hun ouders moeten weten waarvoor ze toestemming geven en kunnen apart aangeven waarvoor ze toestemming geven. En vermits toestemming aantoonbaar moet zijn en om een actieve handeling moet gaan, vragen we je om op het toestemmingsformulier zelf aan te duiden waarvoor u toestemming geeft.Wat is ‘gericht’ beeldmateriaal?


Onder ‘gericht’ beeldmateriaal verstaan we foto’s van een individuele leerling of een foto waar meerdere leerlingen goed herkenbaar zijn of poseren voor de foto. Bij een hoofd-en-schouders-foto van een leerling is het duidelijk dat de afgebeelde persoon, en hij of zij alleen, het onderwerp van de foto uitmaakt. Om dergelijke foto's te publiceren, moeten we de toestemming hebben van de afgebeelde persoon (of de ouders).


Wanneer er sprake is van foto’s waar leerlingen niet-herkenbaar op staan of niet het onderwerp uitmaken van de foto, omdat de foto een bepaalde sfeer willen weergeven, vallen deze onder ‘niet-gericht’ beeldmateriaal. Zo zijn er op een foto van een speelplaats met lopende, zittende, pratende leerlingen, geen leerlingen individueel herkenbaar. Bovendien is het duidelijk dat de speelplaats het onderwerp van de foto vormt, en niet de aanwezige individuele leerlingen.Kan de school nog foto’s maken zonder toestemming?


De school kan nog steeds foto’s gebruiken zonder toestemming. Zo is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een leerlingenkaart of voor gebruik van een foto in het leerlingenadministratie- of volgsysteem ter identificatie van de leerling.


Daarnaast zal de school ook “niet-gerichte” beelden kunnen gebruiken. Het gaat dan om beeldmateriaal dat een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daaruit één of enkele personen eruit te lichten. Een foto van de klas tijdens een boswandeling, groeps- of sportactiviteit is hier een voorbeeld van. Voor gebruik van deze foto’s is de toestemming niet nodig.


De school zal niet-gerichte beelden altijd met de grootste zorg selecteren. Mocht je toch van oordeel zijn dat je kind onterecht op een niet-gerichte foto afgebeeld staat, kan je dit melden door een mail te sturen naar secretariaat@sintmichielsschool-jette.be . We zullen dit beeldmateriaal dan niet verder gebruiken.


Minderjarigen


In principe zijn het de ouders die voor minderjarige jongeren toestemming geven. Vandaag wordt echter aanvaard dat minderjarige jongeren zelf toestemming kunnen geven wanneer zij over “voldoende onderscheidingsvermogen” beschikken, dat wil zeggen dat hij/zij in staat moet zijn om zelfstandig beslissingen te nemen. Dit verschilt uiteraard van kind tot kind, maar dikwijls ligt de leeftijdsgrens toch tussen 12 en 14 jaar.Hier ziet u de verschillende onderdelen waarvoor de toestemming wordt gevraagd:


Klasfoto

Deze groepsfoto wordt enkel ter beschikking gesteld aan de leerling (en zijn ouders) die op de klasfoto staat.

Schoolgids en/of schoolbrochure

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en de onderwijs mogelijkheden.

Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school.

De openbare website van de school

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en het schoolgebeuren. Iedereen kan deze informatie zien.

Het besloten deel van de website van VBS Sint-Michiel

Informeren van ouders en leerlingen over de eigen onderwijsactiviteiten. Enkel de leerlingen en hun ouders beschikken over een inlogcode en kunnen dit beeldmateriaal zien

De openbare website van de scholengroep Sint-Goedele Brussel

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de verschillende scholen en het schoolgebeuren binnen de scholengroep Sint-Goedele Brussel. Iedereen kan deze informatie zien.

De (digitale) nieuwsbrief

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om school. Enkel de leerlingen en ouders van onze school krijgen deze nieuwsbrief.

Evenementen op school

Tijdens opendeurdag, schoolfeest,… zal het beeldmateriaal getoond worden op scherm om zo toekomstige leerlingen en hun ouders te informeren over de school en het schoolgebeuren

Sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook)

Informatie verspreiden over en ontwikkelingen op school.

Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven onderwijs op school.Het toestemmingsformulier krijgt je kind mee op papier!Informatie geplaatst door Katrien Put, directeur van VBS Sint-Michiels